ajax loader

1. Форщевен – носовата права или извита греда, като продължение на кила, очертаваща носа.

2. Фалшборд –  предпазно ограждение на главна палуба, като продължение на обшивката на корпуса.

3. Главна палуба – хоризонтално разположена конструкция, която се опира на бордовете и е от носа до кърмата.

4. Леери – парапетни ограждения по палубата и надстройката на кораба.

5. Илюминатори, филистрини – прозорците от настройката на кораба.

6. Бак – палуба над главната палуба на носа на кораба.

7. Ют – палуба над главната палуба на кърмата на кораба.

8. Трап – съоръжение за слизане и качване на кораба:

пилотски, авариен – въжена стълба с дървени стъпала;

параден – метална стълба/стълбище, закрепена в единия си край за палубата чрез площадка, спуска се успоредно на борда;

работен, сходня – подвижна метална стълба, може да се закрепва където е удобно на палубата, закрепва се напречно на борда;

9. Кранци – балони, покрити от сплетени въжета за предпазване на корпуса от деформация.

10. Швартови въжета – въжета, с които се връзва /швартова/ кораба за брега или др. съоръжения.

11. Фал/фалове – въже/та, с които се вдигат платната.

12. Шкоти – въжета, с които се управляват платната.

13. Галюн – корабна тоалетна.

14. Камбуз – корабна кухня.

15. Бушприт – хоризонтална или леко наклонена греда закрепена към носа на кораба и излизаща пред форщевена.

16. Гик – хоризонтално рангоутово дърво, закрепено в единия си край към мачтата на малка височина над палубата, задния край/нок/ сочи към кърмата. На гика се закрепва долната шкаторина на ветрилото.

17. Рея – хоризонтално рангоутово дърво, прикрепено в средната си част към мачта или стенга и служи за закрепване на право ветрило към него и за вдигане на сигнали.

18. Стенга – вертикална греда за удължаване на мачтата.

19. Рангоут – съвкупност от самостоятелни части от стъкмяването на кораба, предназначени за носене на ветрила, вдигане на сигнали и извършване на товаро-разтоварни работи.

20. Такелаж – всички въжета,които служат за надеждно закрепване на рангоута и за неговото управление:

неподвижен – за закрепване на рангоута в определено положение;

подвижен – за вдигане и развъртане на подвижния рангоут, за обслужване и управление на ветрилата;

21. Хвъргало – тежест /дървена/ или оплетка на торбичка с пясък закрепено за тънко въже. Х.се хвърля на брега, като другия край на въжето е завързан за швартовото въже на кораба, изтегля се…

22. Лот – /ръчен/ метална тежест издълбана в долната си част/запълва се с лой и тебешир/за определяне вида на грунта /пясък,тиня и др./. Свързан е с 52 м въже /лотлин/, маркирано на всеки метър с различни по форма кожени ремъчета. Служи за ръчно измерване на дълбочини до 50 м при скорост не повече от 3 – 4 възла.

23. Ехолот – електронен уред за определяне на дълбочина.

24. Шпигати – отвори за изтичане на попадналата на палубата вода.

25. Буртик – дървен, гумен или стоманен пояс монтиран надлъжно по бордовете за предпазване на обшивката от нараняване.

26. Анемометър – уред за измерване на скороста на вятъра.

27. Планцер /планшир/ – дървени или метални перила поставени върху горния ръб на фалшборда или директно на палубата.

28. Поредноста на мачтите на ветроход отпред назад – фок, грот, бизан.

29. Крен – наклоняване на кораба към левия или десния борд/напречно/.

30. Диферент – наклоняване на кораба към носа или кърмата/по надлъжната равнина/.

31. Лаг – уред за измерване на скороста и проплаваното разстояние от кораба.

32. Румпел – ръкохватка или сектор за задвижване на руля.

33. Ахтерпик – кърмова надстройка над главната палуба.

34. Ахтерщевен – конструктивно оформление на кърмовата част на кораба/продължение на кила/.

35. Бакщаг – вятър духащ по кърмови курсови ъгли в сектора 95 – 175 градуса.

36. Бейдевинд – вятър духащ по носови курсови ъгли в сектора 0 – 85 градуса.

37. Халфвинд – вятър духащ по борд в сектора 85 – 95 градуса.

38. Фордевинд – вятър духащ право по кърмата в сектора от 175 градуса ляв борд до 175 градуса десен борд.

39. Ванти – въжета към двата борда, служещи за закрепване на мачтите.

40. Десен галс – движение на кораб с платна с помоща на вятър, духащ откъм десния борд.

41. Кокпит – изрязана част или удълбочение в палубата, служещо за разполагане на хора.

42. Шквал – внезапна поява на силен вятър или рязко изменение на посоката му с увеличаване на силата му.

43. Рискливост – неустойчив курс на кораба,самопроизволно често и бързо отклонение от курса.

44. Утлегар – удължение на бушприта.

45. Комингс – конструктивно оформление на отвор в палубата, служещо за предпазване от нахлуване на вода стичаща се по палубата.

46. Ликтрос – въже за обшиване на платната.

47. Лотлин – въже, маркирано на всеки метър, на което се прикача ръчния лот.

48. Шкаторина – страна на ветрилото /предна, задна, долна шкаторина/.

49. Пластир – служи за запушване на пробойни.

50. Психрометър – уред за определяне на температурата и влажноста на въздуха.

51. Канижел – корабен коридор.

52. Салет – корабна столова.

53. Кнехт, утка, битенг – палубни приспособления за закрепване на въжета.

54. Карлингси, стрингери – елементи от надлъжния скелет на кораба.

55. Флори, бимси, шпангоути – елементи от напречните части от скелета на кораба.

56. Кница – триъгълна планка за свързване.

57. Пилерс – подпорна вертикална или наклонена греда за придържане на палуби, платформи или други конструкции.

58. Изобати – линии на точките с еднаква дълбочина.

59. Изогони – линии  на точките от земното кълбо с еднакво магнитно склонение, нанасят се само на специални магнитни карти.

60. Изобари – линии на точките с еднакво атмосферно налягане.

61. Изолиня – линия, която съединява точките с еднакво значение на дадена величина.